ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Vicky Bogaert, hierna “Silver Sixpence Studio”, met zetel te Roosgrachtlaan 23, 3400 Landen (België) en met K.B.O.-nummer 0894.603.878.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten die aangeboden worden door Silver Sixpence Studio en dit zowel voor particulieren als voor bedrijven. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van jouw algemene voorwaarden als klant, tenzij anders en schriftelijk werd overeengekomen.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 14 werkdagen door jou zijn aanvaard. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst wanneer jij deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door ondertekening van de offerte of door het verzenden van een bevestigingse-mail. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Wij vermelden in onze offerte steeds of de weergegeven prijs inclusief of exclusief BTW is en welke de eventuele andere kosten zijn zoals reiskosten.

In geval van annulatie van de opdracht door de klant zal in elk geval het door de klant betaalde voorschot niet worden terugbetaald. Bij annulatie 72 uur vóór de opdracht zal 75% van de voorziene dagprijs worden aangerekend.

In geval van slecht weer, ziekte of ongeval zullen wij in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen waarop de fotosessie kan plaatsvinden.

Wij kunnen bovendien beslissen om een selectie van de foto’s via een afgeschermde link aan jou ter beschikking te stellen via het internet. Voor professionele shoots maken we onze foto’s over via WeTransfer of zoals overeengekomen.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 20 dagen na ontvangst ervan, behoudens voor wat betreft het voorschot indien anders vermeld in de offerte. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Silver Sixpence Studio kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Het is voor de klant verboden om de foto’s en/of andere grafische werken commercieel te exploiteren behoudens andersluidende overeenkomst. Wanneer de foto’s en/of andere grafische werken werden gemaakt voor commerciële doeleinden zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit kunnen deze door de klant enkel worden gebruikt voor de doeleinden, in de vorm, in de mediakanalen en binnen het territorium  zoals omschreven in de overeenkomst. De foto’s en/of andere grafische werken mogen niet bezorgd worden aan externen voor commerciële doeleinden, zonder onze uitdrukkelijke toestemming.

De klant verbindt zich ertoe om elke toegestane exploitatie van de foto’s en/of andere grafische werken, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding (c)Silver Sixpence Studio. Bij publicatie mag de klant de aangeleverde foto’s en/of andere grafische werken niet digitaal bijwerken, bijsnijden of veranderen.

Wij behouden ons het recht voor om de foto’s en/of andere grafische werken te publiceren voor persoonlijke doeleinden in print en op het internet. Indien je als model dit niet wenst, dien je ons binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie hiervan op de hoogte te brengen.

Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zal de klant aan Silver Sixpence Studio een vergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig de op dat moment geldende SOFAM-tarieven, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen.

De aansprakelijkheid van Silver Sixpence Studio zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van het project zoals opgenomen in de laatste overeenkomst. De klant vrijwaart Silver Sixpence Studio voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing.

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel behalve wanneer deze Algemene Voorwaarden een aangetekend schrijven vereisen.

In geval van klachten kan je ons contacteren via info@silversixpence.be. Particuliere klanten kunnen bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de EU en bij wijze van buitengerechtelijke geschillenregeling op de Consumentenombudsdient van de FOD Economie.

Silver Sixpence Studio is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en garandeert dat deze worden verwerkt conform de geldende privacy-wetgeving. U hebt steeds het recht tot inzage, verzet, verwijdering van de gegevens,… Voor het oefenen van uw rechten stuurt u een mailtje naar info@silversixpence.be.

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Silver Sixpence Studio of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.