ALGEMENE VOORWAARDEN:

Al even in het kort:
(hieronder kan je de uitgebreide algemene voorwaarden lezen)

– Van zodra je een bevestigingsmail stuurt, gaat onze samenwerking van start. Indien wij jou in de offerte verzoeken om een voorschot te betalen, komt de overeenkomst tussen ons pas tot stand op het ogenblik van de betaling van dit voorschot. In geval van annulatie van de opdracht door de klant zal het voorschot niet worden terugbetaald. Bij annulatie 72 uur vóór de opdracht zal 75% van de voorziene dagprijs worden aangerekend.
– In geval van slecht weer, ziekte of ongeval zullen wij in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen waarop de foto/videosessie kan plaatsvinden.
– Silver Sixpence Stories behoudt de intellectuele eigendomsrechten. Als klant heb je het gebruiksrecht op je foto’s/video en je mag je de foto’s enkel gebruiken voor de afgesproken doeleinden. Je beschikt niet over de auteursrechten van de beelden en kan de beelden dus niet doorverkopen of gebruiken voor andere redenen dan die zoals afgesproken bij de boeking.
– De beelden zijn nabewerkt in een welbepaalde stijl, op deze beelden mag achteraf geen extra nabewerking gebeuren als deze beelden openbaar worden gepubliceerd, omdat ze dan geen oprechte representatie meer zijn van ons werk.
– Wij behouden ons het recht voor om de foto’s en/of andere grafische werken te publiceren voor persoonlijke doeleinden in print en op het internet. Indien je als model dit niet wenst, dien je ons binnen 8 werkdagen na afloop van de foto- of videosessie hiervan op de hoogte te brengen.

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Vicky Bogaert, hierna “Silver Sixpence Stories”, met zetel te Roosgrachtlaan 23, 3400 Landen (België) en met K.B.O.-nummer 0894.603.878.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten die aangeboden worden door Silver Sixpence Stories en dit zowel voor particulieren als voor bedrijven. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van jouw algemene voorwaarden als klant, tenzij anders en schriftelijk werd overeengekomen.

Naast deze algemene voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten en/of diensten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 14 werkdagen door jou zijn aanvaard. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst wanneer jij deze uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door ondertekening van de offerte of door het verzenden van een bevestigingse-mail. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Wij vermelden in onze offerte steeds of de weergegeven prijs inclusief of exclusief BTW is en welke de eventuele andere kosten zijn zoals reiskosten.

Indien wij jou in de offerte verzoeken om een voorschot te betalen, komt de overeenkomst tussen ons pas tot stand op het ogenblik van de betaling van dit voorschot. Bij gebreke aan betaling binnen de in de offerte bepaalde termijn, behouden wij ons het recht voor om de opdracht te annuleren.

De overeenkomst die tussen ons tot stand komt is een inspanningsverbintenis. Silver Sixpence Stories zal naar best vermogen, met de nodige beroepsbekwaamheid en gebruik makend van best-practices, state-of-the-art technologie de opdracht uitvoeren.

In geval van annulatie van de opdracht door de klant zal in elk geval het door de klant betaalde voorschot niet worden terugbetaald. Bij annulatie 72 uur vóór de opdracht zal 75% van de voorziene dagprijs worden aangerekend.

De particuliere klant heeft bovendien het recht om de overeenkomst die met ons op afstand werd gesloten te herroepen zonder opgave van reden en zonder motief, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst op basis van artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht, op voorwaarde dat de uitvoering van de overeenkomst nog niet was gestart. Hiervoor dient een mailtje te worden gestuurd naar info@silversixpence.be met vermelding van je rekeningnummer. We storten het door jou betaalde bedrag terug binnen 14 dagen.

In geval van slecht weer, ziekte of ongeval zullen wij in onderling overleg een nieuwe datum vastleggen waarop de foto/videosessie kan plaatsvinden.
In geval van overmacht (zware ziekte, ongeval, ...) bij een huwelijk, zullen we in eerste instantie vervanging trachten te voorzien. Indien niet lukt, krijg je alle vooraf betaalde bedragen teruggestort.

Al onze foto’s/video worden aan jou als particuliere klant ter beschikking gesteld via een afgeschermde link via het internet. Voor professionele shoots maken we onze foto’s/video over via WeTransfer of zoals overeengekomen.

De foto’s/video en andere grafische werken worden door ons bewaard voor een periode van 2 jaar, waarna deze definitief worden verwijderd.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens voor wat betreft het voorschot indien anders vermeld in de offerte. Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Silver Sixpence Stories kenbaar gemaakt te worden.

Voor iedere vertraging in de betaling is de klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Silver Sixpence Stories behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door haar uitgevoerde werken en/of diensten, die als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. De overdracht van de intellectuele rechten van Silver Sixpence Stories aan de klant kan enkel plaatsvinden dan via een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst. Behoudens andersluidend beding behoudt Silver Sixpence Stories zich eveneens het recht voor om zijn creatief werk opnieuw te gebruiken.

Het is voor de klant verboden om de foto’s en/of andere grafische werken commercieel te exploiteren behoudens andersluidende overeenkomst. Wanneer de foto’s en/of andere grafische werken werden gemaakt voor commerciële doeleinden zoals reclame, folders, advertenties of andere vormen van publiciteit kunnen deze door de klant enkel worden gebruikt voor de doeleinden, in de vorm, in de mediakanalen en binnen het territorium zoals omschreven in de overeenkomst.

De klant verbindt zich ertoe om elke toegestane exploitatie van de foto’s en/of andere grafische werken, alsook iedere reproductie gepaard te laten gaan met de vermelding ©Silver Sixpence Stories.

Wij behouden ons het recht voor om de foto’s en/of andere grafische werken te publiceren voor persoonlijke doeleinden in print en op het internet. Indien je als model dit niet wenst, dien je ons binnen 8 werkdagen na afloop van de fotosessie hiervan op de hoogte te brengen.

Bij iedere inbreuk op het auteursrecht zal de klant aan Silver Sixpence Stories een vergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig de op dat moment geldende SOFAM-tarieven, onverminderd het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen.

De aansprakelijkheid van Silver Sixpence Stories zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van het project zoals opgenomen in de laatste overeenkomst. De klant vrijwaart Silver Sixpence Stories voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing.

Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel behalve wanneer deze Algemene Voorwaarden een aangetekend schrijven vereisen.

In geval van klachten kan je ons contacteren via info@silversixpence.be. Particuliere klanten kunnen bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de EU en bij wijze van buitengerechtelijke geschillenregeling op de Consumentenombudsdient van de FOD Economie.

Silver Sixpence Stories is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en garandeert dat deze worden verwerkt conform de geldende privacy-wetgeving. U hebt steeds het recht tot inzage, verzet, verwijdering van de gegevens,… Voor het oefenen van uw rechten stuurt u een mailtje naar info@silversixpence.be.

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Silver Sixpence Stories of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.